X
تبلیغات
ميترا
تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 20:56 | نویسنده : ميترا

سئوالات نهایی آمار 2

۱۲- از نمونه ای شامل ۲۰۰ لامپ سفید ۸ تای آن معیوب است و ۱۵۰ لامپ سبز که ۹ تای آن معیوب می باشد. یک لامپ را به تصادف انتخاب می کنیم ُ مطلوب است احتمال این که لامپ سفید یا معیوب باشد؟

جواب) ۵۹۷/۰


۱۳- دو تلفنچی ۱و۲ به ترتیب ۴۰٪ و ۶۰٪ تلفن های شرکت را وصل می کنند. تلفنچی شماره ۱ در ۲٪ موارد و شماره ۲ در ۵٪ موارد دچار خطا در وصل کردن تلفن می شوند . چند درصد تلفنهای شرکت اشتباه وصل می شوند؟

جواب)۰۳۸/۰


۱۴- محصولات کارخانه ای به تساوی توسط دو خط ۱ و ۲ تولید می شود. ۱۰٪ محصولات خط ۱ و ۳۰٪ محصولات خط ۲ معیوبند. اگر کالایی به تصادف انتخاب شود و سالم باشد ، احتمال این که از خط تولیدی ۲ باشد چه قدر است؟

جواب)۴۴/۰


۱۵- در یک واحد تولیدی ۶۰٪ محصولات درجه یک ، ۳۰٪ درجه دو، ۱۰٪ درجه سه می باشد. احتمال غیر استاندارد بودن محصول درجه یک ۰۱/۰ ، درجه دو ۰۳/۰ و درجه سه ۰۴/۰ می باشد.یک واحد محصول که به طور تصادفی انتخاب شده است غیر استاندارد می باشد . احتمال این که این واحد انتخاب شده درجه دو باشد چه قدر است؟

جواب) ۴۷۴/۰


۱۶- اگر متغییر تصادفی x دارای توزیع احتمال زیر باشد ، امید ریاضی متغییر تصادفی (X) , امید ریاضی

 (X2) را به دست آورید؟

2 1 0 1- X
3/0 4/0 2/0 1/0 fx

17- شخصی دو سکه سالم را پرتاب می کند، اگر1 شیر بیاید 1 تومان و اگر 2 شیر بیاید 2 تومان می گیرد و اگر شیر ظاهر نشود 5 تومان می دهد، امید ریاضی برد این شخص را محاسبه کنید؟

جواب) 25/0-


18- اگر متغییر تصادفی x دارای توزیع احتمال زیر باشد، مطلوبست واریانس و انحراف معیار x

3 2 1 0 x
3/0 1/0 3/0 3/0 fx

جواب) واریانس=44/1                 انحراف معیار = 2/تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 20:55 | نویسنده : ميترا

سئوالات آمار

۱- میانگین هندسی هر یک از موارد زیر را پیدا کنید:

الف) نرخ رشد بیمه عمر برای سه سال گذشته عبارت است از ۳۵٪، ۲۴٪، ۱۸٪،

ب)یک شخص افزایش درصدهای زیر را در حقوق خود در یک دوره ۴ ساله دریافت کرده است:

۸٪ ، ۶٪  ،   ۴٪  ،    ۵٪ ،

۲- میانگین تعداد صفحات ویژه خانمها ۳۲، با واریانس ۲۳ است، میانگین تعداد تبلیغات مجلات ویژه خانمها ۱۸۲، با واریانس ۶۲ ، است. اختلاف ها را مقایسه کنید؟( از ضریب پراکندگی cv استفاده شود)

۳- میانگین قیمت خانه ها در یک محله خاص ۵۰۰۰۰ دلار و انحراف معیار ۱۰۰۰۰ دلار است. محدوده قیمت را برای موردی پیدا کنید که حداقل ۷۵٪  از خانه ها فروخته خواهند شد؟( از قضیه چبی شف استفاده شود)تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 20:54 | نویسنده : ميترا

سئوالات اصول علم اقتصاد 2 -2

1- چرخه درآمد ملی را در حالت 3 بخشی رسم و شرطهای تعادل را بررسی نموده و بودجه دولت را در حالتهای گوناگون بررسی کنید؟

2- اگر در اقتصاد کشوری توابع زیر برقرار باشد:

الف) درآمد ملی تعادلی را به دست آورید

ب) ضریب تکاثر مخارج دولتی را به دست آورید.

ج) ضریب تکاثر مالیات مستقل را به دست آورید.

3- منحنی هایIS-LM را رسم نموده و تعادل همزمان بازار کالا و پول را به طور همزمان بررسی کنید. یک وضعیت عدم تعادل را نیز به دلخواه در این بازار تشریح کنید

4- ابزارهای اجرای سیاست مالی کدام است ؟ آنها را نام برده و روی نمودار در وضعیت عمومی اجرای سیاست مالی انبساطی را نشان داده و توضیح دهید؟

5- تابع تقاضای پول را از دیدگاه کینز توضیح داده و نقاط تعادل بازار پول را از این دیدگاه رسم کنید؟

6- اگردر سطح درآمد جاری،  تزریقات بیش از نشتیها باشد:

الف) درآمد ملی در تعادل است                              ب) درآمد ملی کاهش می یابد

ج) درآمد ملی افزایش می یابد                               د) هیچکدام

   7-NIدرآمد ملی شامل کدام یک از موارد زیر نمی شود:              

الف) بهره                   ب) سود                              ج) اجاره                                د) استهلاک

8-  اگر سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده در موجودی انبار مثبت باشد بنگاهها :

الف) تولید را در دوره بعد کاهش می دهند              ب) تولید را افزایش می دهند

ج) قیمتها را کاهش می دهند                    د) الف و ج صحیح است

9- تفاوت درآمد شخصی و درآمد قابل تصرف برابر است با:

الف) پس انداز شخصی             ب) مخارج مصرفی

ج) مالیات بر درآمد                   د) پرداختهای انتقالی

 

10- منحنی فیلیپس بیانگر آن است که :

الف) بین نرخ بیکاری و نرخ نرخ تورم رابطه مثبت وجود دارد              ب)هیچ رابطه ای بین تورم و بیکاری وجود ندارد

ج) بین نرخ بیکاری و نرخ نرخ تورم رابطه منفی وجود دارد               د) بین نرخ دستمزد و نرخ تورم رابطه ی منفی وجود دارد

 GNP- 11 شاخص ضمنی تعدیل کننده کدام یک از موارد زیر می باشد:

الف) تولید ناخالص ملی به قیمت حقیقی تقسیم  بر تولید ناخالص ملی به قیمت اسمی ضربدر 100

ب) تولید ناخالص ملی به قیمت اسمی تقسیم  بر تولید ناخالص ملی به قیمت حقیقی ضربدر  100

ج) تولید خالص ملی به قیمت اسمی تقسیم  بر تولید ناخالص ملی به قیمت اسمی ضربدر 100

د) هیچکدام

12- میل نهایی به پس انداز عبارت است از:

الف) افزایش در پس انداز ناشی از افزایش یک واحد درآمد

ب) پس انداز تقسیم بر مصرف

ج) کاهش در پس انداز ناشی از تورم

د) افزایش در پس انداز ناشی از افزایش یک واحد مصرف

13- شیب تابع مصرف در طول منحنی تابع مصرف:

الف) با افزایش درآمد افزایش می یابد                       ب) با افزایش درآمد کاهش می یابد 

ج) ثابت  است                                                د) ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد

14- افزایش در هزینه های دولتی تقاضای کل را به چه میزان منتقل می سازد؟

الف) به میزان افزایش در هزینه های دولتی به بالا منتقل می شود

ب)به میزان افزایش در هزینه های دولتی به پایین منتقل می شود

ج) به میزان افزایش در هزینه های دولتی ضربدر ضریب تکاثر به بالا منتقل می شود

د)به میزان افزایش در هزینه های دولتی ضربدر ضریب تکاثر به بالا منتقل می شود

۱۵- هر چه عرضه پول افزایش یابد:

الف) منحنی LMبه چپ منتقل می شود   ب) منحنی LMبه راست منتقل می شود 

ج) منحنی ISبه چپ منتقل می شود           د)منحنی ISبه راست منتقل می شود 

۱۶- پول پر قدرت  یا پایه پولی عبارت است از:

الف) کل اسکناس و مسکوکات در دست مردم

ب) کل اسکناس و مسکوکات در دست مردم و موجود در بانک های تجاری

ج)  کل اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه ذخایر بانکهای تجاری در صندوق بانکها یا نزد مردم

د)  کل اسکناس و مسکوکات در موجود در بانکهای تجاری

۱۷- بانک مرکزی با کدام یک از موارد زیر پایه پولی را افزایش می دهد:

الف) خرید اوراق قرضه دولتی از بازار اوراق قرضه

ب) اعطای وام به دولت

ج) اعطای وام به یک بانک تجاری

د) هر سه مورد

۱۸- کدام یک از ابزارهای زیر جزو ابزارهای تغییر عرضه پول توسط بانک مرکزی نیستند:

الف) عملیات بازار باز

ب) تغییر نسبت ذخیره قانونی

ج) تغییر نرخ ذخیره قانونی

د) تغییر تعداد بانک های تجاری

۱۹-  اگر نرخ ذخیره قانونی ۱۵٪ و بانکها نیز خودشان ۵٪ از سپرده ها را به عنوان ذخیره اضافی نگهداری نمایند، ضریب تکاثر را به دست آورید

الف) ۲۰                           ب) ۱۰                       ج) ۶.۶                       د) ۵

۲۰- اگر اقتصاد در دام نقدینگی باشد :

الف) با افزایش عرضه پول نرخ بهره بالا می رود

ب) با افزایش عرضه پول نرخ بهره پایین می آید

ج) نرخ بهره هیچ تغییری نمی کند

د) هیچکدام

۲۱- منحنی ISبیانگر نقاط :

الف) تعادل در بازار کالا می باشد               ب) برابری نشت و تزریق می باشد

ج) تعادل در بازار پول می باشد                   د) موارد الف و بتاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 20:52 | نویسنده : ميترا

تمرین های اقتصاد خرد

۱- تقاضای کره با قیمت آن رابطه ای منفی دارد و کشش قیمتی آن برابر ۴۳/۰- می باشد. همچنین تقاضای کره تحت تاثیر قیمت آرد و کره نباتی و شیرینی و گوشت است. کششهای متقابل تقاضای کره با توجه به قیمت سایر کالاها:آرد     ۲۳/۰-  و کره نباتی: ۱۰/۰-    و شیرینی:    ۵۹/۰     و گوشت:       ۵۶/۰      است. از این اطلاعات می توان پیشبینی کرد :

الف) افزایش قیمت آرد موجب می شود تقاضای کره..............................

ب) کاهش قیمت کره نباتی موجب می شود تقاضای کره..............................

ج) کاهش قیمت شیرینی موجب می شود تقاضای کره..............................

د) کاهش قیمت گوشت موجب می شود تقاضای کره..............................

ه) کاهش قیمت کره موجب می شود تقاضای کره..............................


۲- اثر افزایش قیمت نفت را بر بنزین و گازوئیل در نظر بگیرید:

واکنش در میان مصرف کنندگان در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه خواهد بود؟


۳- کشش قیمتی تقاضا را تعریف و عوامل موثر بر آن را نام برده و اهمیت کشش قیمتی را در تحلیل اثرات افزایش قیمت بنزین بر تقاضای انواع مختلف حمل و نقل نشان دهید؟


۴- مقدار تقاضا برای نفت ۲ میلیون گالن در روز است زمانی که قیمت آن ۹ پوند است. حال اگر قیمت نفت به ۵ پوند برسد تقاضا برای نفت ۶ میلیون گالن خواهد بود. کشش قیمتی تقاضای نفت را در طی این کاهش قیمت به دست آورید؟


۵- اگر تقاضای کالایی با کشش باشد و شما فروشنده آن کالا باشید . در صورتی که درآمد کل شما شامل مقدار فروش *تعداد واحد های فروشتان باشد(p*Q). چگونه می توانید قیمت این کالا را تغییر دهید تا درآمدتان افزایش یابد؟


۶- اگر منحنی تقاضایی شیب بی نهایت داشته باشد و یا شیب آن صفر باشد در هر دو حالت میزان کشش قیمتی تقاضا را بنویسید و توضیح دهید؟


۷- برآورد کشش درآمدی  تقاضا در سال ۱۹۷۰ در کشور انگلستان به صورت زیر است:

کالا یا خدمت کشش درآمدی
زغال سنگ ۰۲/۰-
نان جو ۰۴۹/۰-
سیگار و توتون ۰۳/۰-
آبجو ۲۲/۱
خوراک ۶۳/۱
کالاهای تفریحی ۹۸/۱
مشروبات الکلی ۵۹/۲
مسافرتهای خارجی ۱۴/۱

نوع هر یک از کالاها را در سبد مصرفی انگلستانی ها بر اساس کشش درآمدی تقاضایشان مشخص کنید؟


۸- برآورد کشش قیمتی عرضه برای کالاها در کشوری به صورت زیر است:

کالا کشش عرضه در کوتاه مدت کشش عرضه در بلند مدت
کلم ۳۶/۰ ۲۰/۱
هویج ۱۴/۰ ۰۰/۱
خیار ۲۹/۰ ۲۰/۲
پیاز ۳۴/۰ ۰۰/۱
نخود سبز ۳۱/۰ ۴۰/۴
گوجه فرنگی ۱۶/۰ ۹۰/۰
گل کلم ۱۴/۰

۱۰/۱

میزان این کشش ها را در بلند مدت و کوتاه مدت مقایسه کنید؟


۹- تابع تقاضای کالای xبه صورت زیر می باشد:

Qdx= 300-3px+2py-0/2y

الف) در سطح قیمت px=10کشش قیمتی تقاضا را به دست آورید؟

ب) در سطح قیمتpy=15 کشش متقاطع را حساب کنید؟

ج) در سطح درآمدیy=500  کشش درآمدی را به دست آورید؟

برای همه موارد بالا تفسیرهای مورد نیاز را انجام دهید؟تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 20:52 | نویسنده : ميترا

اقتصاد کلان

۱- تورم را با ذکر رابطه تعریف کنید؟

۲- عوامل اقتصادی موثر بر تورم را نام برده توضیح دهید؟

۳- انواع بیکاری را نام  بببرید؟

۴- بیکار به چه کسی گفته می شود؟

۵- نرخ طبیعی بیکاری را توضیح دهید؟تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 20:51 | نویسنده : ميترا

اقتصاد خرد

۱- کشش قیمتی را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید؟

۲- در صورتی که در مساله ای در تغییر قیمت از یک سطح به سطح دیگر کشش قیمتی خواسته شود ، از کدام روش باید استفاده نمود؟ ( با ذکر فرمول)

۳- اعداد به دست آمده برای کشش قیمتی تقاضا را تفسیر کنید؟

۴- اگر تقاضا برای کالایی باکشش باشد و فروشنده قصد افزایش درآمد خود را داشته باشد ، چه روشی را پیشنهاد می کنید؟

۵- کشش ارتباطی تقاضا را تعریف نموده و بیان کنید این کشش چه تفاوتی با کشش قیمتی دارد؟

۶- اعداد مربوط به کشش ارتباطی را تفسیر کنید؟

۷- اگر در تابع تقاضایی علامت مربوط به قیمت سایر کالا منفی باشد ، این کالا چه ارتباطی با کالای مورد نظر دارد؟

۸- کشش درآمدی را تعریف نموده و فرمول آن را در روش نقطه ای بنویسید؟

۹- انواع کالا را بر اساس اعداد به دست آمده برای کشش درآمدی مشخص کنید؟

۱۰- ارتباط بین کشش قیمتی تقاضا و شیب منحنی تقاضا را بررسی کنید؟

۱۱- کشش عرضه را با نوشتن رابطه تعریف کنید؟تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 20:50 | نویسنده : ميترا

اصول علم اقتصاد

۱-  جریان دایره وار درآمد ملی برای الگوی دو بخشی نشان دهنده

الف) جریان درآمد بین خانوارها و بنگاهها است

ب ) جریان درآمد بین دولت و بنگاهها است

 ج ) جریان درآمد بین خانوارها و بنگاهها و دولت است

  د)  جریان درآمد بین خانوارها و دولت است

2- در الگوی دو بخشی

الف) پس انداز خانوار به عنوان یک نشت از جریان خارج می شود

ب ) سرمایه گذاری یک تزریق مخارج است

 ج ) پس انداز نشتی با سرمایه گذاری تزریقی برابر است

  د)  همه موارد

3- در الگوی دو بخشی ارزش تولید نهایی برابر است با:

الف) مصرف کل

ب ) مجموع دریافتیهای منابع اقتصادی

 ج ) مجموع مزد ، سود ، بهره و اجاره

  د)  همه موارد

4- در الگوی سه بخشی تولید ناخالص ملی برابر است با مجموع:

الف) مصرف و سرمایه گذاری ناخالص و مخارج دولت برای کالاها و خدمات

ب ) مصرف و سرمایه گذاری خالص و مخارج دولت برای کالاها و خدمات

 ج ) مصرف و سرمایه گذاری ناخالص

  د)  مزد ، سود ، بهره و اجاره و استهلاک

5-  در الگوی سه بخشی

الف) پس انداز خانوارها همواره با سرمایه گذاری خالص برابر است

ب ) پس انداز خانوارها همواره با سرمایه گذاری  ناخالص برابر است

 ج )مجموع پس انداز خانوارها و استهلاک همواره با مجموع سرمایه گذاری ناخالص و مخارج دولت برابر است

  د)  مجموع پس انداز خانوارها ومالیات همواره با مجموع سرمایه گذاری ناخالص و مخارج دولت برابر است

6- تعادل زمانی در یک الگوی دو بخشی وجود دارد که

الف) پس انداز با سرمایه گذاری برابر باشد

ب ) مصرف برابر تولید باشد

 ج ) ) پس انداز برنامه ریزی شده با سرمایه گذاری برنامه ریزی شده برابر باشد

  د)  همه موارد

7- اگر پس انداز برنامه ریزی شده بیشتراز سرمایه گذاری برنامه ریزی شده  باشد انگاه:

الف) تولید باید افزایش یابد

ب ) تولید باید کاهش یابد

 ج ) تولید نباید تغییر کند

  د) قیمتها باید افزایش یابد

8- اگر تولید بیش از مخارج برنامه ریزی شده باشد آنگاه:

الف) بخشی از تولید به فروش نمی رسد و سطح درآمد کاهش می یابد

ب ) بخشی از تولید به فروش نمی رسد و سطح درآمد افزایش می یابد

 ج )تمام تولید به فروش می رسد و سطح درآمد تغییر نمی کند

  د) هیچکدام از موارد فوق

9- فروض اساسی در اقتصاد سه بخشی کدام است:

الف) وجود تجارت با دنیای خارج

ب ) عدم وجود تجارت با دنیای خارج

 ج ) هماهنگی عرضه و تقاضای کالاها با سیستم قیمت

  د) موارد 2 و 3

10- کدام یک از موارد زیر نادرست است:

الف) در توازن بودجه خالص مالیاتها تماما صرف مخارج دولتی می شود

ب ) در کسری بودجه خالص مالیاتها کمتر از مخارج دولتی می شود

 ج ) درمازاد بودجه خالص مالیاتها بیشتر از مخارج دولتی می شود

  د) هیچکدام از موارد فوق

11- تراوشات در مدل سه بخشی عبارتند از:

الف) مخارج دولتی

ب ) مالیاتها

 ج ) سرمایه گذاری

  د) خالص مالیاتها و پس انداز

13- علت عدم تعادل به شکل اضافه تقاضا این است که:

الف) پس انداز بیش از سرمایه گذاری باشد

ب ) مالیات بیش از مخارج دولتی باشد

 ج ) سرمایه گذاری و مخارج دولتی بیش از پس انداز و خالص مالیات باشد

  د) هیچکدام از موارد فوق

14- هرگاه موجودی انبار منفی باشد بیانگر آن است که:

الف)مازاد عرضه وجود دارد

ب ) مازاد تقاضا وجود دارد

 ج ) تولید کننده موجودی انبار خود را به علت مازاد عرضه کاهش داده است

  د) هیچکدام از موارد فوق

15- روشهای اندازه گیری درآمد ملی کدام است:

الف) روش درآمد

ب) روش تولید

ج) روش مخارج

د) همه موارد

16- در کدام یک از روشهای اندازه گیری درآمد ملی کالاها و خدمات نهایی که با قیمتهای مربوطه ارزیابی شده اند به هم جمع می شوند:

الف) روش درآمد

ب) روش تولید

ج) روش مخارج

د) هیچ کدام

17- در کدام یک از روشهای اندازه گیری درآمد ملی از جمع پاداش عوامل استفاده می شود:

الف) روش درآمد

ب) روش تولید

ج) روش مخارج

د) همه موارد

18- در کدام یک از روشهای اندازه گیری درآمد ملی از جمع مخارج کل تولید در سیستم اقتصادی استفاده می شود:

الف) روش درآمد

ب) روش تولید

ج) روش مخارج

د) هیچ کدام

19- ارزش مجموع کالاهای نهایی تولید شده توسط اتباع یک کشور قبل از کسر استهلاک :

الف) درآمد اشخاص است

ب) درآمد قابل تصرف است

ج) محصول ناخالص ملی است

د) محصول ناخالص داخلی است

20- تفاوت سرمایه گذاری خالص با ناخالص در چیست:

الف) استهلاک

ب) سود تقسیم نشده

ج) مالیات

د) هیچ کدام

21- درآمد نیروی کار و عوامل تولید ایرانی مستقر در خارج :

الف) به GNP افزوده می شود تا GDP به دست آید

ب) از GNP کاسته می شود تا GDP به دست آید

ج) تاثیری برGNP ندارد

د) هیچ کدام

22- برای به دست آوردن درآمد اشخاص از درآمد ملی باید:

الف) سود توزیع نشده را اضافه و دریافتهای انتقالی را کم کنیم

ب) سود توزیع نشده را کم و دریافتهای انتقالی را اضافه کنیم

ج) سود توزیع نشده و دریافتهای انتقالی را کم کنیم

د) سود توزیع نشده و دریافتهای انتقالی را اضافه کنیم

23- برای به دست آوردن درآمد قابل تصرف از درآمد اشخاص باید:

الف) مالیات  را به آن اضافه کنیم

ب) مالیات  را از آن کسر کنیم

ج) پرداختهای انتقالی را اضافه کنیم

د) استهلاک را کسر کنیم

24- برای تعیین درآمد ملی به قیمت ثابت :

الف) از شاخص قیمت استفاده می کنیم

ب) استهلاک را کسر کنیم

ج) مالیات را می افزاییم

د) هیچ کدام

25- اگر درآمد اشخاص 570 و مالیات بردرآمد اشخاص 90 و مصرف 430 باشد ، درآمد قابل تصرف برابر است با :

الف)500

ب) 480

ج) 470

د)300

26- تعادل چه زمانی وجود دارد:

الف)هرگاه عرضه و تقاضای کل باهم برابر باشند

ب) نشتها با تزریقات برابر باشند

ج) سرمایه گذاری برنامه ریزی نشده برابر پس انداز برنامه ریزی شده باشد

د)موارد 1و2

27اگر مازاد عرضه وجود داشته باشد:

الف)موجودی انبار افزوده می شود

ب) موجودی انبار کاسته می شود

ج) موجودی انبار تغییری نمی کند

د)هیچ کدام

28- افزایش موجودی انبار چه پیامدی دارد:

الف)قیمتها کاهش می یابند

ب) تولید کاهش می یابد

ج) تولید و  قیمتها کاهش می یابند

د)هیچ تاثیری روی قیمت و تولید ندارد

29- در چه حالتی گفته می شود دولت کسری بودجه دارد:

الف)هرگاه خالص مالیاتها کمتر از مخارج دولت باشد

ب) هرگاه خالص مالیاتها بیشتر از مخارج دولت باشد

ج) هرگاه خالص مالیاتها برابر مخارج دولت باشد

د) هرگاه مالیاتها کمتر از مخارج دولت باشدتاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 20:48 | نویسنده : ميترا

اصول علم اقتصاد -1

به سوالات زير با توجه به نمودار صفحه بعد پاسخ دهيد:

الف)در كدام نقطه a يا c هزينه فرصتي توليد كالاي x بزرگتر است؟ چرا؟

ب)هزينه فرصتي حركت از نقطه a به نقطه c چيست ؟

فرض كنيد كه x مبين كالاهاي سرمايه اي وy مبين كالاهاي مصرفي است. در كدام نقطه a يا c كارايي بيشتر است؟

 

د)فرض كنيد كه تكنولوژي توليد كالاي x افزايش يابد. آيا اين مساله هزينه فرصتي توليد كالاي x را افزايش يا كاهش مي دهد؟ اين مساله را در روي نمودار نشان دهيد.

 

 


 

 

 

 

 

2-جدول تقاضا براي كالاي بخصوصي به صورت زير مي باشد:

0

2

4

6

8

10

P

600

500

400

300

200

100

Q

كشش كماني تقاضا را بين قيمت هاي 7 و 5 ريال محاسبه كرده، مفهوم عدد به دست آمده را به فارسي بنويسيد. آيا منحني تقاضا بي كشش است يا با كشش؟ مفهوم با كشش، بي كشش بودن چيست؟

3- معادله عرضه كالايي عبارتست است از Px=20+Qx است. كشش كماني عرضه را بين قيمت هاي 30 و35 ريال محاسبه كرده ،مفهوم عدد به دست آمده را به فارسي بنويسيد. كشش نقطه اي را در نقطهاي در قيمت 35 ريال بدست آوريد. آيا عزضه اين كالا با كشش است يا بي كشش؟مفهوم با كشش و بي كشش بودن عرضه چيست؟

4- تقاضا و عرضه هرروز بازار براي گوشت مرغ به وسيله فرمول هاي زير بيان مي شود:

Px=15-0/0001Qx

Px=2+0/0003Qx

الف)عرضه و تقاضا را براي اين بازار رسم كرده ونقطه تعادل را پيدا كنيد.

ب)كشش تقاضا را در نقطه تعادل به دست آوريد.

ج)اگر دولت مالياتي را به ميزان 5 ريال براي هر واحد توليد براي توليدكنندگان اين كالا وضع كند، منحني عرضه و تقاضاي جديد را رسم نموده قيمت و مقدار تعادلي جديد را پيدا كنيد،(هم از طريق رسم منحني و هم از طريق جبري)

د)پس از وضع ماليات، چه مقدار چه مقدار از بار ماليات بابت هر كيلو به مصرف كننده منتقل مي شود؟ چه ميزان به توليدكنندگان تحميل مي گردد؟ روي شكل اين دو سهم را نشان دهيد.

ه)اگر منحني تقاضا در مقدار مصرف روزانه 100000 كيلو كاملا بي كشش ياشد انعكاس ماليلت بر مصرف كننده چقدر است؟

5-تابع عرضه و تقاضاي كالايي به صورت زير است:

Qx=15-0/5Px

Qx=Px

اولا:هركدام از دو تابع را رسم كنيد.

ثانيا: با رسم هركدام از منحني هاي عرضه و تقاضا، قيمت و مقدار تعادلي را هم بر روي شكل و هم از لحاظ جبري محاسبه كنيد.

ثالثا: كشش قيمتي تقاضا را در نقطه تعادل محاسبه كرده، ضمن مشخص نمودن با كشش بودن و بي كشش بودن تقاضا، مفهوم عدد به دست آمده را به فارسي بنويسيد. كشش نقطه اي عرضه را نيز در نقطه تعادل محاسبه كنيد . عرضه اين كالا با كشش است يا بي كشش ، مفهوم عدد به دست آمده چيست؟

رابعا: كشش كماني تقاضا را براي قيمت 2و4  محاسبه كنيد و مفهوم عدد به دست آمده را به فارسي بنويسيد.

6-عرضه و تقاضا بزاي كالاي خاصي به وسيله دو فرمول زير بيان مي شود،

Qx=12-34Px'

Qx=4+14Px'

الف)منحني هاي هركدام را رسم كنيد.

ب)قيمت و مقدار تعادلي را بدست آوريد.

ج) معادلات دريافتي كل و دريافتي نهايي را بدست آوريد و نشان دهيد در چه قيمتي MR=0 است.

7-توابع عرضه و تقاضاي بازار بصورت زير مي باشد:
Px=2Px+40'

Qx=160-3Px'

الف)قيمت و مقدار تعادلي بازار را بدست آوريد.

ب)كشش قيمتي تقاضا و كشش قيمتي عرضه را در قيمت تعادلي محاسبه نماييد.

ج)اگر در بازار 4 نوع توليدكننده وجود داشته باشند، ميزان توليد هركدام چقدر است(توليد همه بنگاهها مساوي است)؟

د)در صورتي كه دولت مالياتي معادل 20 واحد پولي بر توليدكنندگان وضع نمايد،مقدار وقيمت تعادلي به چه صورتي تغيير خواهد نمود؟

و)درآمد دولت چقدر است؟

8-اگر مصرف كننده اي با درآمد ثابت،دو كالاي x وy را خريداري كند و كشش متقاطع تقاضاي وي براي   Xنسبت به قيمت كالاي y، بزرگتر از صفر باشد،در رابطه با كشش قيمتي تقاضاي Y اظهار نظر نمائيد.تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 13:21 | نویسنده : ميترا

میتونی اینو با گره بسازی؟تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 13:17 | نویسنده : ميترا

 

اگر شما هم به محیط زیست خیلی بها می‌دهید و یا با مصرف زیاد دستمال کاغذی به عنوان دستمال نظافت مشکل دارید این محصول برایتان مناسب است. حوله پاک‌کن برای ضدعفونی و تمیز کردن سریع حوله مورد استفاده قرار می‌گیرد. می توانید آن را روی کابینت بالا نصب و یا روی کانتر پایینی قرار دهید. حوله پس از ورود به دستگاه از یک مسیر به شکل رول عبور می کند و با یک برس مخصوص و جت بخار آب تمیز می شود. چراغ وضعیت نشان می‌دهد که فرایند چقدر به طول می آنجامدتاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 13:12 | نویسنده : ميترا

گاهی میشه به همین راحتی برای خودمون حریم امن درست کنیم.تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 12:59 | نویسنده : ميترا
با عرض پوزش ديدن عكس آثار باستاني كشور ممنوع و بنابراين فيلتر ميباشد.ادامه مطلب
تاريخ : جمعه یازدهم آذر 1390 | 12:54 | نویسنده : ميترا
ديگه چيزي مونده كه فيلتر نشده باشه؟تاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 23:50 | نویسنده : ميترا
كاش از اين خواب خرگوشي بر ميخواستيم و خودرا مي يافتيم. ما تحت تاثير جادوي جهل، خويشتن خويش را گم كرده ايم.

تاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 23:45 | نویسنده : ميترا

گلدان سنگی به رنگ سبز-خاکستری با نقوش تکرار شونده و سه ردیف تزیین با نقش درخت خرما، ارتفاع: 23.5 سانتی متر، قدمت: هزاره ی سوم پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: جنوب ایران، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتنتاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 23:43 | نویسنده : ميترا

ظرف، جنس: سفال، ارتفاع: 14.71 سانتی متر، قدمت: هزاره ی سوم پیش از میلاد (دوره ی ایلامی کهن)، منطقه ی جغرافیایی: شوش، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتنتاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 23:43 | نویسنده : ميترا

ظرف، جنس: سفال، ارتفاع: 14.71 سانتی متر، قدمت: هزاره ی سوم پیش از میلاد (دوره ی ایلامی کهن)، منطقه ی جغرافیایی: شوش، محل نگهداری: موزه ی متروپولیتنتاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 23:41 | نویسنده : ميترا

ظرف سفالین سه پایه که بدنه ی آن به صورت شطرنجی رنگ آمیزی شده، ارتفاع: 19 سانتی متر، قدمت: 1500 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: رومشکان (لرستان)، محل نگهداری: موزه ی بریتانیاتاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 23:34 | نویسنده : ميترا

تصوير بالا آویزی را نشان می دهد که در بالای آن سوراخی برای آویختن ایجاد شده است. نوشته ی ایلامی که در کنار آن دیده می شود چنین است:

«من، شیلهاک-اینشوشیناک، گسترنده ی فرمانروایی، این یشم را از [سرزمین] پورالیش گرفتم. آنچه دقیق و پرزحمت ساخته شده، من در اینجا قرار دادم و به بار-اولی دختر دوست داشتنی ام دادم.»

صحنه ای که بر روی آویز کنده کاری شده است، نشان دهنده ی هدیه دادن آویز توسط شاه به دخترش بار-اولی است. نوع آراستن موها، همان نوع متداول در ایلام از دوهزارسال پیش از میلاد است. قدمت این اثر 3200 سال است و اکنون در موزه ی بریتانیا قرار دارد.کوزه بر روی سه پایه، جنس: سفال، ارتفاع: 26.5 سانتی متر، قطر: 16.5 سانتی متر، قدمت: 1200 تا 1000 پیش از میلاد، منطقه ی جغرافیایی: تپه ی حسنلو، محل نگهداری: موزه ی بریتانیاتاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 23:14 | نویسنده : ميترا

 

در سال 1864 میلادی در تکاپوی حفر کانال سوئز، یکی از کارمندان فرانسوی شرکت حفرکننده لوحی را یافت که بخشی از تاریخ ایران و مصر را رمز گشایی کرد. در نهایت سه لوح چند زبانه در این منطقه پیدا شد که همگی بیانگر ساخت کانالی در آنجا در زمان داریوش اول است. بر خلاف کانال فعلی که راه آبی میان اروپا و آسیاست، کانال قدیم رود نیل را به دریای سرخ ارتباط می داده. سه لوح یاد شده بر اساس مکانشان نامگذاری شده اند: لوح تل المسخوته، لوح کابرت و لوح سوئز. از میان این لوح ها، لوح تل المسخوته که از گرانیت و به ابعاد 3.15 متر در 2.10 متر ساخته شده، کمترین آسیب را دیده است. این لوح بر بالای تپه های تل المسخوته در فاصله 350 متری از کانال قرار داشته. لوح کابرت نیز در فرم آسیب ندیده دارای همین ابعاد بوده و در روی تپه ای در فاصله 3 کیلومتری جنوب کابرت نصب بوده و لوح سوئز در 6 کیلومتری شمال سوئز نصب بوده. متن این لوح ها در یک روی لوح به خط هیروگلیف و در روی دیگر به سه زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی نگاشته شده است. صورتی از دو روی لوح کابرت را در دو شکل زیر می توانید ببینید.

 تاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 10:31 | نویسنده : ميترا
تمدني كه از نو بايد شناخت

Coin of the Sassanid king Hormizd II.

سکه هرمز دوم 


هر تمدن و هر ملت یک سری نشانه هایی دارند که معمولا با آن شناخته می شوند. برخی از تمدنها مانند تمدن ایران  به شدت نماد گرا هستند و نمادهای مختلفی در طول تاریخ برای خود برگزیدند.

برای نمونه در ایران باستان نمادهای مانند قرص بالدار(فروهر)،شاهین (که در دوره هخامنشی نماد مهمی به شمار می رفت و پرچم کورش کبیر بود)، سه رنگ سبز،سفید و سرخ که نشان گر طبقات اجتماعی ایران بود و تا کنون نیز باقی مانده است از این تعداد هستند. در دوره اشکانی خورشید یکی از نمادهای مهم ایرانی به شمار می رفت و پرچم ایران نیز شد. این بدان دلیل بود که اشکانی ها مهرپرست و میترایی بودند و خورشید را نماد مقدسی می پنداشتند (میثره  در زبان اوستایی،میترا در پارسی باستان و مهر در فارسی دری)سكه اردشير سوم

Coin of the Sassanid king Khusrau I Deathless Soul. Livius Onderwijs Collection.

سكه خسرو اول ساساني


سكه پوراندخت پادشاه ساساني

زماني كه اعراب دختران خودرا زنده يه گور ميكردند،در كشور ما زنها يه پادشاهي ميرسيدند.ابن امر در توسعه يافته ترين كشورها تنها 100 سال سابقه دارد. واي بر ماتاريخ : پنجشنبه دهم آذر 1390 | 10:16 | نویسنده : ميترا
قديمي‌ترين اثر هنري ساخت دست بشر با 40هزار سال قدمت  در استان لرستان و در 25كيلومتري جنوب‌غربي خرم‌آباد در يك غار آهكي به نام «يافته»كشف شده. اين اثر هنري سنگ‌نگاره‌هايي رنگين است كه  بر ديواره اين غار كنده شده.  • دانلود فیلم
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ